U17003 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv

Maria Wisselgren, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Detta datauttag syftar till att analysera de betyg som prästerna gav församlingsmedlemmarna vid de årliga husförhören. Dessa betyg omfattar bland annat församlingsbornas förmåga att läsa, förstå och förklara de religiösa texter som låg till grund för förhöret. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om "humankapital" som ett sammanfattande mått för utbildning och intelektuella förmågor. I denna studie utgör betygen från husförhörslängderna en form av mått på humankapital, som ska studeras ur ett intergenerationellt perspektiv....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.