U17004 What’s the weather got to do with it? Infant mortality in Northern Sweden during the demographic transition

Mattias Sandström, Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Människans sårbarhet inför klimatet är avhängig individuella faktorer och levnadsförhållanden. Klimatets påverkan på spädbarnsdödligheten i förindustriella subarktiska miljöer saknas det däremot kunskap om. Syftet med detta datauttag och projekt är att undersöka betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödligheten i norra Sverige mellan 1800 och 1950. Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är användardatabaser som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databaserna innehåller data från kyrkoregister...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.