U20003 Intergenerational effects of smallpox vaccination over two centuries

Annika Westberg, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Outi Hyvönen
Datauttaget utgör en grund för en studie som undersöker om utbyggnaden av smittkoppsvaccination 1801–1850 i Sverige gav bestående hälsoeffekter, som gjorde det möjligt för individer att överleva utbrott av smittkoppor och andra infektionssjukdomar samt om deras efterföljande generationer hade det bättre. Studien undersöker både kort- och långsiktiga hälso- och socioekonomiska konsekvenser av smittkoppsvaccinering. Data hämtas från databaserna POPUM och POPLINK, som är två historiska befolkningsdatabaser med individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databaserna...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.