U20006 The impact of migrations flows on the population structure of the Northern inland of Sweden 1850-1960

Mattias Sandström, Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Nina Brynefall
Det övergripande syftet är att undersöka, beskriva och analysera migrationen som drivkraft till befolkningsutvecklingen i det norrländska inlandet från ca 1850 till 1960. Mer specifikt kommer migration till och från de församlingar som ingår i POPLINK att studeras. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, som ska besvaras av datauttaget: 1. Vilka generella trender och tendenser kan ses i migrationsmönstren till och från församlingarna som ingår i POPLINK under undersökningsperioden samt hur och varför förändras dessa...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.