U21001 Bruksdöden: sociala och ekonomiska konsekvenser från 1800-talet till idag

Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Datauttaget kommer att fungera som en utgångspunkt för en studie om hur teknologiska förändringar under Sveriges industrialisering påverkade den geografiska fördelningen av befolkningen och den ekonomisk aktiviteten i landet, samt vilka ekonomiska och sociala konsekvenser detta hade för berörda arbetare och individer. Det är en kvantitativ studie som ska länka samman historiska data från flertalet källor. Utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, har arbetat med att ta ut detta data från databasen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.