Venus Climate Orbiter Akatsuki Dataset Collection

Shin-ya Murakami, Yukio Yamamoto, Kevin McGouldrick, George L. Hashimoto, Manabu Yamada, Atsushi Yamazaki, Takao M. Sato, Naru Hirata, Shoko Ohtsuki, Shingo Kameda, Takehiko Satoh, Toru Kouyama, Tetsuya Fukuhara, Makoto Taguchi, Hiroki Ando, Takeshi Imamura, Kazunori Ogohara, Masahiro Takagi, Hiroki Kashimura & Takeshi Horinouchi
This collection consists of datasets of the Venus Climate Orbiter (VCO, also known as PLANET-C and AKATSUKI) spacecraft.
1 citation reported since publication in 2019.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.