Overview of BioCreative II gene mention recognition.

Larry Smith, Lorraine K Tanabe, Rie Johnson Nee Ando, Cheng-Ju Kuo, I-Fang Chung, Chun-Nan Hsu, Yu-Shi Lin, Roman Klinger, Christoph M Friedrich, Kuzman Ganchev, Manabu Torii, Hongfang Liu, Barry Haddow, Craig A Struble, Richard J Povinelli, Andreas Vlachos, William A Baumgartner, Lawrence Hunter, Bob Carpenter, Richard Tzong-Han Tsai, Hong-Jie Dai, Feng Liu, Yifei Chen, Chengjie Sun, Sophia Katrenko … & W John Wilbur
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.