Γυναίκες κοινωνιολόγοι. Οικογένεια, απασχόληση, υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη
Για το έργο «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο των αλλαγών στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ μια σειρά ποιοτικών ερευνών (2009-2014). Σκοπός των ερευνών αυτών ήταν η σε βάθος διερεύνηση της σχέση μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής γυναικών εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς μέσα στις συνθήκες κρίσης που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από το 2009 και μετά, όπου η θέση των γυναικών στην απασχόληση έγινε περισσότερο ευάλωτη,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.