The collections of St Andrews University in Scotland: issues in university heritage

Zenobia Rae Kozak
Zbiory Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji: zagadnienia dziedzictwa uniwersyteckiego Kolekcja najstarszego uniwersytetu w Szkocji, St. Andrews, gromadzi zabytki o charakterze dydaktycznym i estetycznym posiadające znaczenie nie tylko dla tej uczelni, ale również wartościowe w skali międzynarodowej. Jako jedyny uniwersytet w Zjednoczonym Królestwie, St. Andrews gromadzi zbiory wykazując zrozumienie i szacunek dla swej wielowiekowej historii. Z myślą o roli, jaką kolekcja odgrywać będzie w przyszłości w ramach tej uczelni, powstał sektor charakteryzujący się nowym podejściem do...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.