Rådgivning – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser : Modul 1: Rådgivning | SEVU-PPT Nett, 2018

Liv Margarete Lassen
Liv Lassen tematiserer rådgivning som arbeidsmåte for PP-tjenesten. Hun går inn på hva som kjennetegner rådgiving, og hvilke funksjoner rådgiving kan ha. Hun går videre inn på veiledning knyttet til sakkyndighet, problemløsning, forebygging og kompetanseutvikling. Videre trekker hun frem perspektivet veiledning som hjelp til selvhjelp, og sier noe om hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse en veileder trenger.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.