Automatyczne znakowanie danych audio na platformie serwera baz danych Oracle

Dominik Niewiadomy, Adam Pelikant & Rafał Kubiak
W rozdziale tym przedstawiono projekt systemu automatycznego etykietowania nagrań dźwiękowych. System oparto na algorytmach nieliniowej transformacji czasu DTW, operującej na współczynnikach mel-cepstralnych i human-cepstralnych. Mechanizm automatycznego etykietowania korzystać będzie z w pełni konfigurowalnej, referencyjnej bazy nagrań oraz mapowań znaczników. Finalnie przestawione zostały testy potwierdzające wysoką jakość zaproponowanych algorytmów.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.