VSM 09097 Selli Ager Prøvegravningsrapport

Under udgravningen til et vejtrace blev der i 2006 undersøgt gruber med bopladsaffald fra æ. førromersk jernalder samt en urnegrav, der bl.a. rummede et sjældent bronzebælte fra sen førromersk jernalder. En ringgrøft formodes at skulle knyttes til urnegraven. Endvidere undersøgtes dele af en gravplads med jordfæstegrave og en mulig brandgrav fra tidlig vikingetid. Endelig fandtes spor efter vejforløb i den nordlige del. Ved prøvegravningen var der også påtruffet spor af huse på grundene rundt om...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.