Jarlsmindevej

Poul Nissen & Michael Vinter
Prøvegravning i forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin på sydsiden af den fossile Brabrandfjord. Ved undersøgelsen fandtes et 10 cm tykt marint gytjelag uden oldsager i prøvegrøfternes østlige del. I bredzonen længere mod vest, og på kanten af den moderat skrånende kystskrænt, sås vandaflejrede sandlag med en del flintafslag af primært neolitisk karakter. Aflejringernes karakter tyder på, at moderat erosionsaktivitet igennem stenalderen. Efter indmåling og nivellering blev området firgivet til videre anlægsarbejde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.