HAM 5153 Dalgård - Beretning

Pernille Kruse
Arkæologisk prøvegravning af 90 mastesteder forud for etablering af højspændingsledning ned gennem Sønderjylland fra Kassø til Tjele. I forbindelse med forundersøgelserne blev der oprettet to arkæologiske lokaliteter, hvoraf den ene (HAM 5141 Lønstrup: Sb 81 Egvad sogn) viste sig at være negativ, mens der ved den anden (Mastested 49) - (HAM 5153 Dalgård: Sb 271 Bevtoft sogn) blev registreret bopladsspor fra jernalderen: Fire stærkt nedpløjede jernudvindingsovne, som ikke kan dateres nærmere end yngre romersk-ældre germansk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.