TAK1626 Pilemark 6

Susan Pallesen
Udgravning af et 34.800 m2 stort areal. På arealet fremkom tre nedpløjede urnegrave og bebyggelsesspor i form af 44 treskibede langhuse. Urnegravene skal antageligt dateres til bronzealderen, mens husene, ud fra typologiske kriterier, dateres fra yngre bronze til yngre jernalder. Der er udtaget materiale fra en enkelt urnegrav samt fra udvalgte huse til 14C-analyse. Resultatet af disse analyser afventer pt. Derudover er der fremkommet affaldsgruber og grubekomplekser med keramik overvejende fra førromersk og ældre romersk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.