FHM5142 DNU Skejby, omr2

H. Skousen
Ved undersøgelsen blev der flere steder i området afdækket i reglen spredte, diffuse spor efter neolitisk aktivitet. herunder dog også gode fundførende anlæg, særligt koncentreret i et ca. 500 m2 stort område ved den NØ-lige udgravningsgrænse. Fundene fra dette område kan dateres til TNC-MNI. Fra samme periode stammer en dyssetomt afdækket under den gamle Herredsvej. Dyssen er i 2012 undersøgt under j.nr FHM5373. Langt størsteparten af de daterede anlægsspor på lokaliteten - gruber, stolpehuller og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.