HEM 3333 Uhre III_Beretning

T. Møbjerg & H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 27. marts, 3.-4. april og 19.-30. maj 1995 arkæologiske udgravninger, forud for aflæggelse af motorvejsudfletning øst for Brandevej. Forud herfor blev der foretaget rekognoscering, hvorved der blev opsamlet enkelte flintafslag. Der blev registreret 2 områder med dyrkningsspor fra oldtiden, hvori der fandtes lerkarskår. Herud over fandtes 3 kogestensgruber, hvoraf en havde et bevaret nedsunket kulturlag med lerkarskår. Disse dateres til sen bronzealder eller tidlig førromersk jernalder. Der blev i alt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.