Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i august 2014

Thomas Bertelsen, Sørensen M.Aaman, B. Als Hansen, J. Kieffer-Olsen, Nils Engberg, H. Rensbro, Sidsel Wåhlin, Per Lysdahl, Birgit Andersen & Aiofe Daly
På foranledning af Kulturarvsstyrelsen forestod Nationalmuseet 18.-21.8.2014 atter en registrering af Mårup Kirke, som over en uge fik nedtaget fire meter af det romanske skibs nordmur foruden to meter af skibets yngre sydmur. Derudover blev den østre del af et nyere våbenhus foran skibets syddør fjernet. Beslutningen om nedtagningen samt omfanget heraf blev truffet af kirkens ejer, Naturstyrelsen, der med lokalbefolkningen har indgået aftale om, at bygningen skal nedtages etapevist over en årrække. En stor...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.