MOE 00546 Herredsvej etape II

Esben Kannegaard
Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning ved Herredsvej i det sydlige Hornslet. Der blev i forundersøgelsen registreret et større antal kogestengruber, hvilket også var tilfældet ved Museum Østjyllands tidligere forundersøgelse i 2015 lige nord for undersøgelsesområdet. Enkelte af de registrerede gruber kunne dateres til yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder. Derudover fremkom et større regelmæssigt mønster af fyldskifter, som tolkes som de lavereliggende fuger mellem højryggede agre (agerrener), daterbar fra middelalder frem til ca. 1800-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.