Beretning for SBM983 Kildebjerg etape III Tillægsareal

Merethe Schifter Bagge, R. Isler, Dorthe Bak Tøfting & N. Kirkeby
På lokaliteten er der fundet et midtsulehus og et midre hus fra senneolitikum/ældre bronzealder samt fire treskibede huse fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Desuden er der fremkommet en del gruber både fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. En gravlæggelse fra yngre stenalder med klokkebægerinspireret ornamentik samt to mulige vikingegrave er ligeledes dukket op. Dateringer er foretaget ud fra hustypologi samt keramiktypologi.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.