Malling Syd

L.K. Larsen & Stine Vestergaard Laursen
Ved forundersøgelse og efterfølgende udgravning fandtes i den sydvestlige del af det forundersøgte område 26 stolpebyggede huse fra ældre romersk jernalder, der repræsenterer en mindre landsbybebyggelse i tre eller fire faser dateret til ældre romersk jernalder. Spredt over hele forundersøgelsesarealet og særligt i syv udpegede arealer fandtes bebyggelsesspor fra tragtbægerkultur, senneolitikum, yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder. Bebyggelsessporene havde her mest karakter af grubeaktivitet, men der blev også fundet flere spredte brandgrave.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.