VSM 09139 Rådmandshus Beretning

Mikkel Kieldsen & M. Kieldsen
Undersøgelse af ca. 5.600 m2 stort område forud for anlæggelse af regnvandsbassin og tilførende kloakledning. Der blev udskilt i alt 5 hustomter samt et hegnsforløb. To treskibede hustomter af trelleborg-typen og hegnsforløbet vurderes at stamme fra yngre vikingetid. De øvrige tre huse var alle uden indre tagstolpehuller og dateres ud fra typen til middelalder. Et af disse kan ud fra lerkarskår dateres til første halvdel af 1000-tallet. Endeligt blev der undersøgt dele af et flerstrenget...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.