VSM 09475. Batum Hedevej 2. Prøvegravningsrapport

Abstract Ved en prøvegravning af et ca. 1,2 ha. stort areal forud for planlagt dybdepløjning i forbindelse med skovrejsning uden statstilskud (se 130812-312) blev fundet en del spor efter fortidsminder især i den vestlige, højest beliggende del: - Der blev fundet gruber og formodentlig også stolpehuller, der viser efter bosættelse fra yngre bronzealder (130812-265). - Desuden fandtes stolpehuller til hegn/huse samt evt. også andre anlægsspor, der foreslås at være fra yngre jernalder, evt. germansk jernal-der...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.