1∶500万国际亚洲地质图空间数据库

Jun; Jishun; Baogui; Zhengjun; Xiaochi; Liangzhen; Lei; Renyan; Xiaojun; Shan; Fuling Wang; Ren; Niu; He; Jin; Xie; Zhao; Liu; Jiang; Li; Yang