Жастар социологиясы

Əбдірайымова Г.С.
Оқу құралында социологиядағы жастар зерттеулері дамуының қысқаша тарихы таратылып, тақырыптың негізгі бағыттарына талдау жасалады. Өмірге қадам басқан ұрпақтың əлеуметтенуі жəне тəрбиесі жөніндегі, жастардың əлеуметтік сабақтастығы мен өмір салтының ерекшеліктері, олардың өмірлік жоспарлары мен құндылықты бағдарларының, соның ішінде кəсіптік бағдарларының қалыптасуы талданады. Əсіресе, жас ұрпақтың мəдениетін қалыптастыру проблемаларына жəне этномəдени сəйкестендірілу ерекшеліктеріне баса назар аударылады. Оқу құралы студенттер мен оқытушыларға, сондай-ақ қазіргі заман жастарының мəселелеріне қызығушылық танытатын қалың оқырманға арналған.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.