ASSESSMENT OF ENDOGENOUS INTOXICATION AND INDICATORS OF FREE RADICAL OXIDATION IN PATIENTS WITH BREAST CANCER AND PAGET’S CANCER

Ekaterina I. Surikova , Ljudmila A. Nemashkalova , Irina V. Neskubina , Elena I. Trindafilidi , Elena V. Shalashnaya , Jana V. Svetickaya , Oksana V. Bykadorova , Roza G. Luganskaya , Marina I. Vereskunova , Maksim N. Duritskiy , Ekaterina S. Bosenko , Oleg I. Kit , Ol'ga V. Mhitar'jan, Polina S. Kachesova & Irina A. Goroshinskaya