Zastosowanie metody Tomatisa w terapii dziecka z zespołem Guillaina-Barrégo

Magdalena Bury-Kamińska
Wstęp: Metoda Tomatisa, zwana inaczej stymulacją audiopsycholingwistyczną, jest metodą terapeutyczną, która opiera się na treningu układu słuchowego, mającym na celu rozwinięcie umiejętności czynnego słuchania (Tomatis 1995), co przekłada się na lepsze przetwarzanie słuchowe. Cel: Głównym założeniem artykułu jest pokazanie efektywności metody Tomatisa na przykładzie studium przypadku sześcioletniego chłopca ze zdiagnozowanym zespołem Guillaina-Barrégo. Materiał i metoda: Przedstawiono charakterystykę kliniczną pacjenta, oddziaływania terapeutyczne oraz dokonano próby oceny skuteczności stymulacji audiopsycholingwistycznej w połączeniu z innymi metodami psychopedagogicznymi. Zgromadzono...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.