Prozodia emocjonalna w percepcji dorosłych osób z uszkodzonym narządem słuchu – badania wstępne

Marta Wysocka
Dobrze rozwinięta sprawność odbioru i rozumienia prozodii emocjonalnej sprawia, że staje się ona w procesie komunikacji cennym źródłem informacji o emocjach osób komunikujących się czy ich komforcie. Wzajemne odczytywanie przez uczestników aktu komunikacji informacji zakodowanych w prozodii reguluje przebieg komunikacji i pozwala na jego modyfikację. W artykule opisano wyniki badań wstępnych nad percepcją wyrażonych prozodycznie emocji: radości, smutku i złości oraz wypowiedzeń neutralnych emocjonalnie. Przebadano 16 polskojęzycznych osób dorosłych z uszkodzonym narządem słuchu. Uzyskane wyniki...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.