Narracja i renarracja u dzieci z ADHD w wieku szkolnym

Elżbieta Szabelska
Przegląd literatury przedmiotu wskazuje na potrzebę podjęcia badań, mogących zobrazować stopień rozwoju poszczególnych elementów wchodzących w skład kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej, a także ewentualne różnice występujące w tym zakresie pomiędzy uczniami nadpobudliwymi a ich neurotypowymi rówieśnikami. W artykule podjęto zatem temat realizacji narracji przez dzieci z diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w zestawieniu z opisem zachowań narracyjnych dzieci z grupy kontrolnej (bez zaburzeń rozwojowych). Artykuł stanowi opis badań prowadzonych na grupie...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.