Językowe i komunikacyjne możliwości dziecka z zespołem Cri du Chat. Studium przypadku

Urszula Jęczeń & Aleksandra
Niniejszy artykuł stanowi opis przypadku 5,5-letniego chłopca z zespołem Cri du Chat. W artykule podjęto próbę oceny poziomu rozwoju mowy oraz wskazano zachowania językowe i komunikacyjne, które są udziałem badanego dziecka. Pomimo znacznych opóźnień w rozwoju chłopiec jest w stanie komunikować się z otoczeniem za pomocą komunikacji niewerbalnej oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej (obrazki PCS), a wybrane sposoby porozumiewania się są efektywne
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.