Kaarten behorend bij \"Wat wil de delta?\"

Jesper Schra
Neogeografische kaarten van het Nederlandse laagland in een toekomst met zeespiegelstijging: Om meer inzicht te krijgen in hoe de Nederlandse delta zich van nature zou kunnen gaan gedragen bij een snellere en steeds hogere zeespiegel zijn twee kaartbeelden gemaakt waarin de lage delen van Nederland getoond worden na een zeespiegelstijging van 2 meter en na een stijging 5 meter. Contact persoon: Maarten Kleinhans - M.G.Kleinhans@uu.nl
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.