A backup orientation system based on inverse problems technique

Aleksey V. NENAROKOMOV, Evgeny V. CHEBAKOV, Irina V. KRAINOVA, Dmitry L. REVIZNIKOV & Alena V. MORZHUKHINA
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.