supplementary_Table_1 – Supplemental material for Acupuncture for postprandial distress syndrome: a randomized controlled pilot trial

Jian-Feng Tu, Jing-Wen Yang, Li-Qiong Wang, Yang Zheng, Li-Wen Zhang, Yong-Ting Li, Xin Zhang, Guang-Xia Shi, Jun Wang, Jing-Jie Zhao, Yi Du, San-San Chen, Lu Cheng & Cun-Zhi Liu
Supplemental material, supplementary_Table_1 for Acupuncture for postprandial distress syndrome: a randomized controlled pilot trial by Jian-Feng Tu, Jing-Wen Yang, Li-Qiong Wang, Yang Zheng, Li-Wen Zhang, Yong-Ting Li, Xin Zhang, Guang-Xia Shi, Jun Wang, Jing-Jie Zhao, Yi Du, San-San Chen, Lu Cheng and Cun-Zhi Liu in Acupuncture in Medicine
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.