figure_S1-R1 – Supplemental material for Long non-coding RNA AGER-1 inhibits colorectal cancer progression through sponging miR-182

Mingzhu Lin, Yinyan Li, Jianfeng Xian, Jinbin Chen, Yingyi Feng, Chun Mao, Yujie Pan, Zhi Li, Yuyuan Zeng, Lei Yang, Jiachun Lu, Yisheng Wei & Fuman Qiu
Supplemental material, figure_S1-R1 for Long non-coding RNA AGER-1 inhibits colorectal cancer progression through sponging miR-182 by Mingzhu Lin, Yinyan Li, Jianfeng Xian, Jinbin Chen, Yingyi Feng, Chun Mao, Yujie Pan, Zhi Li, Yuyuan Zeng, Lei Yang, Jiachun Lu, Yisheng Wei and Fuman Qiu in The International Journal of Biological Markers
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.