Reviewer_1_v.1 – Supplemental material for Definition and retrospective application of a clinical scoring system for COVID-19 triage at presentation

Jun Duan, Mei Liang, , Dan Wu, Ying Chen, , Ping Jia, Mei Yang, Wei Xia, , Quan Li, , , , , , , , , , , , Yuan Fang, & Ping Liu
Supplemental material, Reviewer_1_v.1 for Definition and retrospective application of a clinical scoring system for COVID-19 triage at presentation by Jun Duan, Mei Liang, Yongpu Li, Dan Wu, Ying Chen, Shui Gao, Ping Jia, Mei Yang, Wei Xia, Xiaolan Wu, Quan Li, Fulin Zuo, Yahong Zhang, Yongfang He, Jianghua Nie, Wenxiu Zhou, Xueqin Fu, Xiaobin Peng, Zhoujun Ma, Xiaofeng Fu, Lingwei Zeng, Wenyi You, Yuan Fang, Lingmei Zhu and Ping Liu in Therapeutic Advances in Respiratory...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.