sj-pdf-1-trj-10.1177_00405175221130771 - Supplemental material for Influence of the graft-copolymerized hydrophilic lignin content on the structure and mechanical properties of gel-spun poly(vinyl alcohol) composite fibers

Yu Cheng, Jiaxian Lin, Xiaorui Sun, Lianjie Duan, Yuanyuan Zheng, Xiaoxia Sun, Xian Li & Chunhong Lu
Supplemental material, sj-pdf-1-trj-10.1177_00405175221130771 for Influence of the graft-copolymerized hydrophilic lignin content on the structure and mechanical properties of gel-spun poly(vinyl alcohol) composite fibers by Yu Cheng, Jiaxian Lin, Xiaorui Sun, Lianjie Duan, Yuanyuan Zheng, Xiaoxia Sun, Xian Li and Chunhong Lu in Textile Research Journal
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.