sj-pdf-4-wso-10.1177_17474930221125993 – Supplemental material for Effect of the Shanghai Stroke Service System (4S) on the quality of stroke care and outcomes: A prospective quality improvement project

Jiawen Xu, Yanan Xie, Kun Fang, Xin Wang, Shengdi Chen, Xueyuan Liu, Yuwu Zhao, Yangtai Guan, Dingfang Cai, Gang Li, Jianmin Liu, JianRen Liu, Jianhua Zhuang, Ying Xian, Haipeng Shen, Hao Li, David Z Wang, Bruce CV Campbell, Mark W Parsons, Yi Dong & Qiang Dong
Supplemental material, sj-pdf-4-wso-10.1177_17474930221125993 for Effect of the Shanghai Stroke Service System (4S) on the quality of stroke care and outcomes: A prospective quality improvement project by Jiawen Xu, Yanan Xie, Kun Fang, Xin Wang, Shengdi Chen, Xueyuan Liu, Yuwu Zhao, Yangtai Guan, Dingfang Cai, Gang Li, Jianmin Liu, JianRen Liu, Jianhua Zhuang, Ying Xian, Haipeng Shen, Hao Li, David Z Wang, Bruce CV Campbell, Mark W Parsons, Yi Dong and Qiang Dong in International Journal...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.