sj-docx-1-tan-10.1177_17562864221147743 – Supplemental material for Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study

Hongbing Liu, Kai Liu, Ke Zhang, Ce Zong, Hongxun Yang, Yapeng Li, Shen Li, Xin Wang, Jiawei Zhao, Zongping Xia, Bo Song, Xuming Xu & Yuan Gao
Supplemental material, sj-docx-1-tan-10.1177_17562864221147743 for Early neurological deterioration in patients with acute ischemic stroke: a prospective multicenter cohort study by Hongbing Liu, Kai Liu, Ke Zhang, Ce Zong, Hongxun Yang, Yapeng Li, Shen Li, Xin Wang, Jiawei Zhao, Zongping Xia, Bo Song, Xuming Xu and Yuan Gao in Therapeutic Advances in Neurological Disorders
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.