sj-pdf-1-tct-10.1177_15330338231152350 - Supplemental material for A Randomized Phase III Study of Anlotinib Versus Bevacizumab in Combination With CAPEOX as First-Line Therapy for RAS/BRAF Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: A Clinical Trial Protocol

Jinjie He, Yue Liu, Chengcheng Liu, Hanguang Hu, Lifeng Sun, Dong Xu, Jun Li, Junye Wang, Xiaobing Chen, Rongbo Lin, Yi Jiang, Yanqiao Zhang, Weisheng Zhang, Ying Cheng, Xiaohong Wu, Mingzhi Fang, Enxiao Li, Ye Xu, Ye Chen, Jiayi Li, Yanyan Cui, Zhanyu Pan, Songnan Zhang, Ying Yuan & Kefeng Ding
Supplemental material, sj-pdf-1-tct-10.1177_15330338231152350 for A Randomized Phase III Study of Anlotinib Versus Bevacizumab in Combination With CAPEOX as First-Line Therapy for RAS/BRAF Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: A Clinical Trial Protocol by Jinjie He, Yue Liu, Chengcheng Liu, Hanguang Hu, Lifeng Sun, Dong Xu, Jun Li, Junye Wang, Xiaobing Chen, Rongbo Lin, Yi Jiang, Yanqiao Zhang, Weisheng Zhang, Ying Cheng, Xiaohong Wu, Mingzhi Fang, Enxiao Li, Ye Xu, Ye Chen, Jiayi Li, Yanyan Cui, Zhanyu Pan,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.