sj-docx-1-tag-10.1177_17562848231155023 – Supplemental material for An explainable artificial intelligence system for diagnosing Helicobacter Pylori infection under endoscopy: a case–control study

Mengjiao Zhang, Jie Pan, Jiejun Lin, Ming Xu, Lihui Zhang, Renduo Shang, Liwen Yao, Yanxia Li, Wei Zhou, Yunchao Deng, Zehua Dong, Yijie Zhu, Xiao Tao, Lianlian Wu & Honggang Yu
Supplemental material, sj-docx-1-tag-10.1177_17562848231155023 for An explainable artificial intelligence system for diagnosing Helicobacter Pylori infection under endoscopy: a case–control study by Mengjiao Zhang, Jie Pan, Jiejun Lin, Ming Xu, Lihui Zhang, Renduo Shang, Liwen Yao, Yanxia Li, Wei Zhou, Yunchao Deng, Zehua Dong, Yijie Zhu, Xiao Tao, Lianlian Wu and Honggang Yu in Therapeutic Advances in Gastroenterology
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.