sj-xls-1-jcb-10.1177_0271678X231165653 - Supplemental material for H3K9 trimethylation dictates neuronal ferroptosis through repressing Tfr1

Ting Lan, Liye Hu, Tingting Sun, Xuechun Wang, Zhongnan Xiao, Danmin Shen, Weihua Wu, Zhaoli Luo, Chao Wei, Xiaotong Wang, Meng Liu, Yi Guo, Liyong Wang, Yamei Wang, Yabin Lu, Yan Yu, Fei Yang, Chenguang Zhang & Qian Li
Supplemental material, sj-xls-1-jcb-10.1177_0271678X231165653 for H3K9 trimethylation dictates neuronal ferroptosis through repressing Tfr1 by Ting Lan, Liye Hu, Tingting Sun, Xuechun Wang, Zhongnan Xiao, Danmin Shen, Weihua Wu, Zhaoli Luo, Chao Wei, Xiaotong Wang, Meng Liu, Yi Guo, Liyong Wang, Yamei Wang, Yabin Lu, Yan Yu, Fei Yang, Chenguang Zhang and Qian Li in Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.