Systemic immune–inflammation index predicts prognosis of cancer immunotherapy: systemic review and meta-analysis. Supplementary materials.

Tao Li, Xin-Cheng Mao, Cheng-Long Han, Dong-Xu Wang, Jian-Guo Hong, Zhi-Qiang Chen, Zhao-Ru Dong, Jun-Shuai Xue, Hui Liu, Zi-Niu Ding, Lun-Jie Yan, Chun-Cheng Yang, Ya-Fei Yang & Bao-Wen Tian
Supplementary retrieval methods Supplementary tables 1-2 Supplementary figures 1-10 PRISMA
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.