Criminal verdict of Luchinets, 1951

Zakrzhevskaya, Zinchenko, Rafael', Luchinets, Mikhail Il'ich, 1889-, Ye.B. Gulenkov, I.M. Zayats, Z.Z. Konyushevskaya, Shchogolev, Yu. Luvrovin, V.I. Terebilova, M.P. Malyarova, Ye.S. Dergachevoy, Supreme Court Of The USSR, Odessa Regional Court, Закржевская, Зинченко, Рафаэль, Лучинец, Михаил Ильич, 1889-, Е.Б. Гуленков, И.М. Заяц, З.З. Конюшевская, Щёголев, Ю. Лувровин, В.И. Теребилова, М.П. Малярова … & Одессгоко Областного суда