De adviserende rol van pedagogisch medewerkers bij peuters met stotterverschijnselen

Ilham El Harouni
Inleiding: In de praktijk valt het op dat pedagogisch medewerkers (pm-ers) niet altijd tijdig adviseren om een stottertherapeut/ logopedist te consulteren als de stotterverschijnselen/-problemen bij een peuter opvallen. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van de stoornis. Methode: Er is een gemengd onderzoeksdesign uitgevoerd door middel van 54 ingevulde enquêtes en twee semigestructureerde interviews. Resultaten: De huidige beschikbare informatie over stotteren is bij een groot deel van de pedagogisch medewerkers onbekend. Conclusie: Een...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.