De adviserende rol van pedagogisch medewerkers bij peuters met stotterverschijnselen

Ilham El Harouni
Inleiding: In de praktijk valt het op dat pedagogisch medewerkers (pm-ers) niet altijd tijdig adviseren om een stottertherapeut/ logopedist te consulteren als de stotterverschijnselen/-problemen bij een peuter opvallen. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van de stoornis. Methode: Er is een gemengd onderzoeksdesign uitgevoerd door middel van 54 ingevulde enquêtes en twee semigestructureerde interviews. Resultaten: De huidige beschikbare informatie over stotteren is bij een groot deel van de pedagogisch medewerkers onbekend. Conclusie: Een...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this text. For information on how to provide citation information, please see our documentation.