Het voorlopig beslagverlof: de weg naar evenwichtsherstel bij conservatoir beslag?

Joël Lozeman
Het onderhavige artikel bevat een onderzoek naar de mogelijkheid van voorlopig beslagverlof. Meer specifiek wordt de vraag beantwoord of het opnemen van voorlopig beslagverlof in de wet zorgt voor een betere afweging tussen de belangen van de beslaglegger en die van de beslagene. Het betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van literatuur en (in mindere mate) rechtspraak. Allereerst volgt uit het onderzoek dat er sprake is van onevenwichtigheid binnen het wettelijke systeem van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.