Monitorowanie jako element bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych – koncepcja systemu

Sylwia Bęczkowska & Iwona Grabarek
Journal title: "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" ISSN 1506-2635. Abstrakt: Przewóz towarów transportem drogowym utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Zjawisko to poza pozytywnymi aspektami dla gospodarki niesie ze sobą również negatywne i kosztowne skutki, szczególnie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych. Towary te, ze względu na swój charakter, stwarzają duże zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Zasady nadzoru transportu tych towarów są regulowane przez właściwe dokumenty normatywne i wytyczne zatwierdzone w Unii...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.