Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji GxE na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimego.

Anna Fraś, Dariusz Rafał Mańkowski, Damian Gołębiewski & Kinga Gołębiewska
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.