Zróżnicowanie genetyczne populacji Heterobasidion annosum sensu stricto i Heterobasidion parviporum w wybranych drzewostanach sosnowych i świerkowych w Polsce

Piotr Łakomy, Hanna Kwaśna, Radosław Cieślak, Marta Molińska-Glura & Małgorzata Dalke-Świderska
The study was done in five Scots pine and five Norway spruce stands. Pine stands were infested by Heterobasidion annosum sensu stricto and spruce stands by Heterobasidion parviporum. In all stands the pathogens’ genets were identified. In Scots pine stands 54 genets were found. The biggest one covered area of 160,2 m and was isolated from 11 stumps. 40% of genets were isolated only from one stump, but in some cases two or three genets...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.