Φυτοαποδόμηση οργανικού φορτίου και φαινόλων στα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου με χρήση του φυτού Tamarix parviflora L.

Η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, παράγει μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου ετησίως. Αυτό συνεπάγεται επίσης μεγάλη ετήσια παραγωγή υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου δημιουργούν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της τοξικότητας τους, καθώς η διάθεση και επεξεργασία τους είναι εξαιρετικά δύσκολες, εξαιτίας του έντονου χρώματος και της υψηλής συγκέντρωσης σε οργανικό φορτίο και φαινολικές ενώσεις. Παρόλο που οι περισσότερες τεχνικές εξυγίανσης είναι δύσκολες στην υλοποίηση λόγω υψηλού κόστους λειτουργίας και μειωμένης αποτελεσματικότητας, η φυτοεξυγίανση...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.