Επισκόπηση εφαρμογών της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στην Πολιτισμική Κληρονομιά

Σ. Συλαίου, Σ. Μπασιούκα, Χ. Πότσιου & Π. Πατιάς
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.